Vasi Občine Trnovska vas

Biš

zemljevid b

Zemljevid občine z označenimi vasmi

priznanje b

Priznanje DOPPS-a vaščanom Biša

Vas Biš je strnjeno nižinsko naselje na zahodnem robu Pesniške doline,ob glavni cesti Lenart - Ptuj. OdPtuja je oddaljen 16, od Lenarta pa 7 km.

Lokacijo vasi Biš najlažje opišemo, če uporabimo Janishev leksikon iz leta 1885, ki pravi: Biš leži v Pesniški dolini na izteku završkih hribov ob potoku Črmlja in cesti Lenart - Ptuj.

Prvič se v pisnih dokumentih omenja 7. januarja 1425, kot Klein Wichtsch. Blaznik ga sicer postavlja v Bišečki Vrh, vendar iz hrastovških urbarjev lahko sklepamo, da je bilo ime Biš velikok

rat nejasno uporabljeno, odvisno od pisarja. Tukaj imamo namreč tri sosednje vasi: Biš, Bišečki Vrh in Nadbišec. Po prvem zapisu bi lahko sklepali da, gre za povezanost Biša, Bišečkega Vrha ali Nadbišca, ker so morali na sedmih hubah (površinska mera) med drugim dajati 62 veder mošta (gornine). Sama vas Biš se prvič omenja leta 1441 kot Wischdorf.
Prav gotovo gre za starejše naselje, ker ima podoben položaj kot sosednje vasi, ki se omenjajo že veliko prej, na primer Ločič - 1307 ali Hvaletinci 1293. Sicer je Biš spadal pod zemljiško gospostvo Hrastovec, iz tega lahko sklepamo, da gre za starejšo poselitev. Dokazi o poselitvi so veliko starejši, saj tukaj ob ledinskem imenu Gomile zasledimo ostanke pozno antičnih gomil, ki so bile na žalost koncem prejšnjega stoletja uničene.
Sama vas je bila v srednjem veku in kasneje zelo bogata in se po številu prebivalstva ni kaj dosti spreminjala. Saj je leta 1725 v uradu Biš 47 vpisanih posestnikov, v prvi polovici 19. stoletja (1823) pa 53 hiš in 315 prebivalcev. Podatki za leto 1885 govorijo o 64 hišah in 321 prebivalcih. Danes ima Biš 315 prebivalcev. Število prebivalstva se veliko ne spreminja, kar kaže na sorazmerno bogato področje in dokazuje, da tukaj živijo podjetni in vstrajni ljudje.
Organizacijsko je Biš spadal do 1945 pod sodni okraj Lenart. Ko je bila leta 1790 ustanovljena župnija Sv. Bolfenk pri Bišu je bil izločen iz župnije Sv. Rupert. Od ustanovitve občin pa do leta 1933 je bil samostojna občina, nato pridružen občini Trnovska vas. Danes Biš spada v občino Trnovska vas.
Leta 1876 je bilo ustanovljeno Gasilsko društvo Biš, ustanovitelj je bil rojak dr. Jožef Muršec. Za nabavo nove gasilnice je prispeval 300 goldinarjev. Leta 1959 je bil zgrajen nov gasilski dom v Bišu, pridobili pa so si tudi nov društveni prapor.
Naravni pogoji za kmetijstvo nudijo možnost obdelave rodovitnih polj na terasi; n

a pobočju proti Pesnici, kjer so tla meliorirana, pa so po večini travniki.
V Bišu smo ponosni tudi na edini močvirnat del Pesniške doline - Jezera, v katerem živi 43 vrst ptic. Pojavljajo se male bele čaplje in veliko gnezdišče sivih čapelj. Vaščani Biša so dobili tudi posebno priznanje DOPPS-a za ohranjanje naravnega okolja.
V tem delu je tudi rastišče močvirske logarice ali močvirskega tulipana, ki v Sloveniji spada med 34 najbolj ogroženih rastlinskih vrst.
Biš je naselje velikosti 133.750 m2
Spodnja nadmorska višina 232 m.
Srednja nadmorska višina 235 m.
Zgornja nadmorska višina 250 m.

Bišečki Vrh

Bišečki Vrh je razloženo naselje na slemenih osrednjih Slovenskih goric. Na prisojnem pobočju so zaplate vinogradov.

Črmlja

Črmlja je razloženo naselje v dolini potoka Črmlje in na položnih pobočjih osrednjih Slovenskih goric. V kraju so deloma ohranjena antična gomilna grobišča. 

Spodnja nadmorska višina 245 m.
Srednja nadmorska višina 270 m.

Zgornja nadmorska višina 300 m.

Ločič

Ločič je gručasto naseljev osredju spodnje Pesniške doline ob potoku Južni jarek. Na melioriranih površinah v okolici prevladujejo njive.  

Ločič je naselje velikosti 68.206 m2.
Spodnja nadmorska višina 223 m.
Srednja nadmorska višina 225 m.
Zgornja nadmorska višina 270 m.

Sovjak

Sovjak je gručasto naselje na položnem pobočju osrednjih Slovenskih goric, nad dolinama potokov Črnec in Črmlja.

Spodnja nadmorska višina 255 m.
Srednja nadmorska višina 270 m.
Zgornja nadmorska višina 300 m.

Trnovska vas

Trnovska vas je razloženo naselje v Pesniški dolini, sestavljeno iz starejšega jedra ob lokalni cesti proti Drbetincem in potoku Črmlja ter novejšega dela ob regionalni c

esti Lenart - Ptuj. Na dnu Pesniške doline so na melioriranih površinah nastale njive in travniki. 

Trnovska vas je naselje velikosti 230.364 m2.
Spodnja nadmorska višina 229 m.
Srednja nadmorska višina 257 m.
Zgornja nadmorska višina 285 m.

Trnovski Vrh

Trnovski Vrh je razloženo naselje, večinoma na slemenu osrednjih Slovenskih goric in na prisojnem pobočju desnega pritoka Pesnice. Tik pod slemenom so vinogradi in sadovnjaki, ki nižje preidejo v njive in travnike.