Javne objave in sporočila za javnost

Sprejeti Zaključni račun o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2019


Objava: 27. 3. 2020

Sprejti Zaključni račun o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2019

Sprejeti Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2020

Objava: 27. 3. 2020

Sprejti Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2020

Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas


Objava: 27. 3. 2020

Predlog  Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas

Predlog Zaključnega računa o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2019

Objava: 14. 3. 2020

Predlog Zaključnega računa o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2019

Predlog Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2020

Objava: 14. 3. 2020 

Predlog Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2020

Drugi osnutek Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2020

Objava: 27. 2. 2020

Drugi osnutek Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2020

Osnutek Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2020

Objava: 22. 1. 2020

Osnutek Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2020

Načrt javne razsvetljave in Kataster javne razsvetlajve

Objava: 10. 1. 2020

Načrt javne razsvetljave

Kataster javne razsvetlajve

OPPN za EUPTV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas

Objava: 20. 12. 2019

OPPN za EUPTV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas

Sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Trnovska vas

Objava: 18. 12. 2019

Sklep o začasnem financiranju Občine Trnovska vas v obdobju januar – marec 2020Občine Trnovska vas v obdobju januar – marec 2020


Sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Trnovska vas

Objava: 17. 12. 2019

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Trnovska vas

Sprejeti Sklep o višini grobnine in višini cene za uporabo mrliške vežice

Objava: 29. 10. 2019

Sklep o višini grobnine in višini cene za uporabo mrliške vežiceo višini grobnine in višini cene za uporabo mrliške vežice 


Sprejeti Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2019

Objava: 24. 9. 2019

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2019


Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2019

Objava: 24. 9. 2019

Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2019


Osnutek Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2019

Objava: 17. 9. 2019

Osnutek Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2019


Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas

Objava: 5. 8. 2019

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas


Polletna realizacija proračuna Občine Trnovska vas za leto 2019

Objava: 31. 7. 2019

Polletna realizacija proračuna Občine Trnovska vas za leto 2019Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas

Objava: 28. 6. 2019

Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vasobčinskega podrobnega načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas


Letni program za šport za leto2019

Objava: 15. 5. 2019

Letni program za kulturo za leto 2019


Letni program za kulturo za leto 2019

Objava: 15. 5. 2019

Letni program za kulturo za leto 2019


Lokalni program za kulturo za obdobje 2019 - 2022

Objava: 15. 5. 2019

Lokalni program za kulturo za obdobje 2019 - 2022


Sprejeti Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Trnovska vas

Objava: 15. 5. 2019

Sprjeti Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Trnovska vas


Sprejeti Zaključni račun Proračuna Občine Trnovska vas za leto 2018

Objava: 15. 5. 2019

Sprejeti Zaključni račun Proračuna Občine Trnovska vas za leto 2018


Osnutek Zaključnega računa Proračuna Občine Trnovska vas za leto 2018

Objava: 29. 3. 2019

Osnutek Zaključnega računa Proračuna Občine Trnovska vas za leto 2018


Sprejeti Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2019 s prilogami

Objava: 27. 3. 2019

Sprejeti Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2019 s prilogami


Osnutek Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Trnovska vas

Objava: 4. 3. 2019

Osnutek Odloka določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spre


Sprejeti Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Trnovska vas

Objava: 13. 3. 2019

Sprejeti Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Trnovska vas


Sprejeti Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trnovska vas

Objava: 13. 3. 2019

Predlog Odloka določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trnovska va


Zaključno poročilo o rezultatih porabljenih sredstev v zadevi javnih razpisov v letu 2018

Objava: 5. 2. 2019

Zaključno poročilo o rezultatih porabljenih sredstev v zadevi javnih razpisov v letu 2018


Sprejeti Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas

Objava: 30. 1. 2019

Sprejti Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas


Sprejeti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Trnovska vas

Objava: 30. 1. 2019

Sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Trnovska vas


Poziv k sodelovanju javnosti pri pripravi predpisov - Proračun Občine Trnovska vas za leto 2019

Objava: 30. 1. 2019

Na podlagi četrtega odstavka 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/17) vas pozivamo da podate svoje pobude oz. pripombe na osnutek pripravljenega predloga:

- Osnutek Odloka o proračunu Občine Trnovska vas 2019


Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas

Objava: 22. 1. 2019

Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas


Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Trnovska vas

Objava: 22. 1. 2019

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Trnovska vas


Sklep o začasnem financiranju Občine Trnovska vas v obdobju januar – marec 2019

Objava: 20. 12. 2018)

Sklep o začasnem financiranju Občine Trnovska vas v obdobju januar – marec 2019


Sprejeti Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2018

Objava: 24. 10. 2018

Sprejeti Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2018


Osnutek Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2018

Objava: 15. 10. 2018

Osnutek Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2018


Sprejeti Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Trnovska vas

Objava: 10. 10. 2018

Sprejeti Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Trnovska vas


Sprejeti Odlok o pokopališkem redu v Občini Trnovska vas

Objava: 10. 10. 2018

Sprejeti Odlok o pokopališkem redu v Občini Trnovska vas


Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Trnovska vas

Objava: 19. 9. 2018

Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Trnovska vas


Osnutek Odloka o pokopališkem redu v Občini Trnovska vas

Objava: 19. 9. 2018

Osnutek Odloka o pokopališkem redu v Občini Trnovska vas


Polletna realizacija proračuna Občine Trnovska vas za leto 2018

Objava: 19. 9. 2018

Polletna realizacija proračuna Občine Trnovska vas za leto 2018


Sprejeti Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju

Objava: 20. 6. 2018

Sprejeti Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju


Sprejeti Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trnovska vas

Objava: 20. 6. 2018

Sprejeti Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trnovska vas


Sprejeti Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode na območju Občine Trnovka vas

Objava: 20. 6. 2018

Sprejeti Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode na območju Občine Trnovka vas


Osnutek Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju

Objava: 16. 5. 2018

Osnutek Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju


Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trnovska vas

Objava: 16. 5. 2018

Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trnovska vas


Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode na območju Občine Trnovka vas

Objava: 16. 5. 2018

Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode na območju Občine Trnovka vas


Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trnovska vas, prve spremembe in dopolnitve

Objava: 16. 5. 2018

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trnovska vas, prve spremembe in dopolnitve


Sprejeti Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2017

Objava: 16. 5. 2018

Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2017

Celotno gradivo


Sprejeti Statut Občine Trnovska vas

Objava: 16. 5. 2018

Statut Občine Trnovska vas


Sprejeti Poslovnik Občinskega sveta Trnovska vas

Objava: 16. 5. 2018

Poslovnik Občinskega sveta Trnovska vas


Sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas

Objava: 16. 5. 2018

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas


Sprejeti Občinski podrobni prostorski načrt  za objekt za rejo živali v Občini Trnovska vas

Objava: 16. 5. 2018

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt za rejo živali v Občini Trnovska vas za objekt za rejo živali v Občini Trnovska vas


Sprejeti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas

Objava: 11. 4. 2018

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas


Sprejeti Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas

Objava: 11. 4. 2018

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas


Osnutek Zaključnega računa proračuna Občine Trnovska vas za leto 2017

Objava: 3. 4. 2018

Osnutek Zaključnega računa proračuna Občine Trnovska vas za leto 2017


Osnutek Statuta Občine Trnovska vas

Objava: 3. 4. 2018

Osnutek Statuta Občine Trnovska vas


Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Trnovska vas

Objava: 3. 4. 2018

Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Trnovska vas


Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas

Objava: 3. 4. 2018

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas


Osnutek Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas

Objava: 3. 4. 2018

Osnutek Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas


Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas

Objava: 3. 4. 2018

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas


Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta  za objekt za rejo živali v Občini Trnovska vas

Objava: 3. 4. 2018

Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt za rejo živali v Občini Trnovska vas  za objekt za rejo živali v Občini Trnovska vas


Namera o sklenitvi neposrednih pogodb

Objava: 9. 3. 2018

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb


Odlok o  proračunu Občine Trnovska vas za leto 2018 s prilogami

Objava: 24. 1. 2018

Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2018 s prilogami


Poziv k sodelovanju javnosti pri pripravi predpisov

Objava: 28. 11. 2017

Na podlagi četrtega odstavka 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/17) vas pozivamo da podate svoje pobude oz. pripombe na osnutek pripravljenega predloga:

- Osnutek Odloka o proračunu Občine Trnovska vas 2018


Poziv k sodelovanju javnosti pri pripravi predpisov

Objava: 30. 10. 2017

Na podlagi četrtega odstavka 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/17) vas pozivamo da podate svoje pobude oz. pripombe na osnutek pripravljenega predloga:

-          -  Osnutek Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Trnovska vas;

-         -  Osnutek Odloka o pokopališkem redu v Občini Trnovska vas.

 Pobude oziroma pripombe lahko podate pisno na naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas ali preko e-pošte na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. v roku 30 dni od te objave.

 

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2017

Objava: 3. 10. 2017

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2017

 

Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2017

Objava: 16. 5. 2017

Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2016


Odlok o  proračunu Občine Trnovska vas za leto 2017 s prilogami

Objava: 15. 2. 2017

Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2017 s prilogami


Predlog Odloka o  proračunu Občine Trnovska vas za leto 2017

Objava: 19. 1. 2017

Predlog Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2017 za javno obravnavo

V javni obravnavi od 19. 1. 2017 do 3. 2. 2017.


Sklep o začasnem financiranju Občine Trnovska vas v obdobju januar – marec 2017

Objava: 20. 12. 2016

Sklep o začasnem financiranju Občine Trnovska vas v obdobju januar – marec 2017

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Trnovska vas TV5


Objava: 30. 11. 2016


Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Trnovska vas TV5 – novo stanovanjsko območje


Namera o sklenitvi neposrednih pogodb k.o. Ločič

Objava: 13. 10. 2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe k.o. Ločič


Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2016

Objava: 11. 10. 2016

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2016


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe k.o. Biš

Objava: 8. 9. 2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe k.o. Biš

 

Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2015

Objava: 22. 6. 2016

Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2015


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe k.o. Gaj

Objava: 19. 2. 2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe k.o. Gaj


Odlok o  proračunu Občine Trnovska vas za leto 2016 s prilogami

Objava: 17. 2. 2016

Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2016 s prilogami


Predlog Odloka o  proračunu Občine Trnovska vas za leto 2016

Objava: 13. 1. 2016

Predlog Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2016 za javno obravnavo

V javni obravnavi od 13. 1. 2016 do 27. 1. 2016.Sklep o začasnem financiranju Občine Trnovska vas v obdobju januar – marec 2016

Objava: 10. 12. 2015

Sklep o začasnem financiranju Občine Trnovska vas v obdobju januar – marec 2016


Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2015

Objava: 9. 12. 2015

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2015


Lokalni energetski koncept Občine Trnovska vas

Objava: 6. 10. 2015

Lokalni energetski koncept Občine Trnovska vas


Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora Trnovska vas TV5 - novo stanovanjsko območje

Objava 23. 6. 2015

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora Trnovska vas TV5 - novo stanovanjsko območje


Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2014

Objava 25. 3. 2015

Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2014


Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2014

Objava: 23. 1. 2015

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2014


Predlog Odloka o  proračunu Občine Trnovska vas za leto 2015

Objava 20. 1. 2015

Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2015


Sklep o začasnem financiranju Občine Trnovska vas v obdobju januar – marec 2015

Objava: 15. 12. 2014

Sklep o začasnem financiranju Občine Trnovska vas v obdobju januar – marec 2015


Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2014

Objava: 28. 11. 2014

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2014


Zaključni račun Proračuna Občine Trnovska vas za leto 2013

Objava: 28. 3. 2014

Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2013


Proračun Občine Trnovska vas za leto 2014

Objava: 29. 1. 2014

Proračun Občine Trnovska vas za leto 2014


Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2013

Objava: 23. 1. 2014

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2013


Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2013

Objava: 18. 12. 2013

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2013


Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trnovska vas

Objava: 24. 5. 2013

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trnovska vas


Zaključni račun Občine Trnovska vas za leto 2012

Objava: 31. 3. 2013

Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2012


Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2012

Objava: 18. 1. 2013

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2012


Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2012

Objava: 13. 12. 2012

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2012
Splošni del
Posebni del

Zaključni račun Občine Trnovska vas za leto 2011

Objava: 31. 3. 2012

Zaključni račun Občine Trnovska vas za leto 2011


Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2011

Objava: 10. 1. 2012

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2011


Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2011

31. 12. 2011

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2011
Splošni del
Posebni del

Zaključni račun Občine Trnovska vas za leto 2010

Objava: 31. 3. 2011

Zaključni račun proračuna občine Trnovska vas za leto 2010


Proračun Občine Trnovska vas za leto 2011

Objava: 18. 3. 2011
Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2011 Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/2011)

Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2011
Spološni del Proračuna občine za leto 2011
Posebni del del Proračuna občine za leto 2011
Načrt razvojnih programov Občine Trnovska vas za leto 2011

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2010

Objava: 10. 1. 2011

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ ZA LETO 2010


Lokalni energetski koncept Občine Trnovska vas

Objava: 31. 3. 2010

lokalni energetski konceptEnergetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni ne samo odločilnega koraka k pripravi ampak tudi osnovo za postavitev in izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike. Lokalni energetski koncept (LEK) je dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), poviševanju energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE). Odgovorni na občini (župan in občinska uprava) kakor tudi odgovorni v bodočih pokrajinah se morajo zavedati, da je dolgoročno načrtovanje energetskega razvoja njihove občine ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja občine nasploh in osnova za nižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje. Trajnostna energijska politika zahteva celoviti pristop, ki povezuje in usklajeno obravnava tako področje energetike, varstva okolja vključno s podnebjem kot tudi gospodarskega in regionalnega razvoja. Pri tem moramo upoštevati tudi ostale dejavnike, kot so zniževanje energijskih stroškov, emisij toplogrednih plinov, lokalno izboljšanje kvalitete zraka, upravljanje z lokalnimi energijskimi obnovljivimi in neobnovljivimi viri. V dejavnosti na bodo poleg župana biti vključeni vsi ključni akterji, kot so direktor občinske uprave, vodje oddelkov za naložbe, družbene dejavnosti, direktorji javnih zavodov, občinski svetniki, direktorji podjetij v občini, predstavniki obrti in malih podjetnikov, kmetov ter predstavniki občanov. Poleg vplivanja na vsebino LEK imajo vsi prizadeti še dolžnost osveščanja svojih sodelavcev in prebivalstva.

LEK Trnovska vas
Priloga LEK Trnovska vas

Zaključni račun Občine Trnovska vas za leto 2009

Objava: 31. 3. 2010
Zaključni račun proračuna občine Trnovska vas za leto 2009

Zaključni račun proračuna občine Trnovska vas za leto 2009


Proračun Občine Trnovska vas za leto 2010

Objava: 29. 2. 2010
Odlok o proračunu občine Trnovska vas za leto 2010

Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2010
Splošni del Proračuna za leto 2010
Posebni del Proračuna za leto 2010
Načrt razvojnih programov za leto 2010

Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2008

Objava: 31. 3. 2009
Zaključni račun proračuna občine Trnovska vas za leto 2008 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2009)

Zaključni račun 2008


Proračun občine za leto 2009

Objava: 27. 2. 2009
Odlok o proračunu občine Trnovska vas za leto 2009 (Uradni vestnik občine Trnovsak vas, št. 2/2009)

Proračun za leto 2009


Proračun občine za leto 2008

Objava: 12. 3. 2008
Odlok o proračunu občine Trnovska vas za leto 2008 (Uradni vestnik občine Trnovsak vas, št. 2/2008)

Odlok o proračunu občine Trnovska vas za leto 2008
Splošni del odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2008