Občinski svet

Sestava občinskega sveta 2018 - 2022

DSCN75051. ALOJZ FEKONJA, Trnovska vas, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

2. mag. MANFRED JAKOP, Biš, predlagatelj SDS – Slovenska demokratska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

3. mag. ANDREJA KRAJNC, Sovjak, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

4. DRAGO PUKŠIČ, Biš, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

5. ANDREJ ARNUGA, dipl.inž.str. IWE, Trnovsk vas, predlagatelj SDS – Slovenska  demokratska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

6. FRANC TAŠNER, Ločič, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

7. TAMARA TRINKAUS, mag.ekon. in posl. ved, Bišečki Vrh, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov:  )

Sestava občinskega sveta 2014 - 2018

1. ALOJZ FEKONJA, Trnovska vas, predlagatelj SLS – Slovenska IMG 1594
ljudska stranka (e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

2. DRAGO PUKŠIČ, Biš, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

3. FRANC TAŠNER, Ločič, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

4. mag. MANFRED JAKOP, Biš, predlagatelj SDS – Slovenska demokratska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

5. ANDREJA KRAJNC, uni.dipl.org.dela, Sovjak, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

6. JOŽEF PIHLER, Trnovska vas, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

7. ANDREJ ARNUGA, dipl.inž.str. IWE, Trnovsk vas, predlagatelj SDS – Slovenska  demokratska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Sestava občinskega sveta 2010 - 2014

Sestava obcinskega1. ALOJZ FEKONJA, Trnovska vas, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

2. DRAGO PUKŠIČ, Biš, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

3. FRANC TAŠNER, Ločič, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

4. mag. MANFRED JAKOP, Biš, predlagatelj SDS – Slovenska demokratska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

5. ANDREJA KRAJNC, uni.dipl.org.dela, Sovjak, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

6. JOŽEF PIHLER, Trnovska vas, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

7. MURKO ANDREJ, Trnovski Vrh, predlagatelj SD – Območna organizacija socialnih demokratov Ptuj
(e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Sestava občinskega sveta 2006 - 2010

2006-2010

2006-20101

1. JOŽE PIHLER, Trnovsak vas, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka

2. FRANC TAŠNER, Ločič, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka

3. MANFRED JAKOP, Biš , predlagatelj SDS – Slovenska demokratska stranka

4. DRAGO PUKŠIČ, Biš, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka

5. MITJA SUŠNIK, Biš, predlagatelj : SD – Socialni demokrati

6. BRIGITA BRUMEN, Trnovska vas, predlagatelj SDS – Slovenska demokratska stranka

7. ANDREJ MURKO, Trnovski Vrh, Predlagatelj LDS – Liberalna demokracija Slovenije.

Sestava občinskega sveta 2002 - 2006

2002-20061. FRANC PUKŠIČ, Ločič,predlagatelj SDS – Slovenska demokratska stranka

2. FRANC TAŠNER, Ločič, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka
 
3. MANFRED JAKOP, Biš, predlagatelj SDS – Slovenska demokratska stranka
 
4. ANDREJ MURKO, Trnovski Vrh, predlagatelj LDS – Liberalna demokracija Slovenije


5. IVAN LOVRENČIČ, Biš, predlagatelj LDS – Liberalna demokracija Slovenije

6. JOŽE POTRČ, Ločič, predlagatelj SDS – Slovenska demokratska stranka

7. FELIKS PUKŠIČ, Biš, predlagatelj SDS – Slovenska demokratska stranka

Sestava občinskega sveta 1999- 2002

1. FRANC PUKŠIČ, Ločič, predlagatelj SDS – Slovenska demokratska stranka

2. FRANC TAŠNER, Ločič, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka

3. MANFRED JAKOP, Biš, predlagatelj SDS – Slovenska demokratska stranka

4. TAŠNER STANKO, Ločič, predlagatelj SLS – Slovenska ljudska stranka

5. IVAN LOVRENČIČ, Biš, predlagatelj LDS – Liberalna demokracija Slovenije

6. MARIJA KOVAČIČ, Trnovska vas, predlagatelj ZLSD – Združena lista socialnih demokratov

7. FELIKS PUKŠIČ, Biš, predlagatelj SDS – Slovenska demokratska stranka

Naloge in pristojnosti Občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 7 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega  funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana  nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni  določeno drugače,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev raznih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov,  agencij in javnih skladov,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt  varstva pred požari,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot  javna služba,
 • lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša  merila za določitev obratovalnega časa,
 • v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v kabinetu župana,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

  Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

  Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

  Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v  tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

  Občinski svet dela in odloča na sejah. 

  Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.


  Naloge in pristojnosti

Gradivo za seje Občinskega sveta Občine Trnovska vas (2018 - 2022)

Gradivo za 1. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 4. 12. 2018 ob 18. uri
Gradivo za 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 29. 1. 2019 ob 18. uri
Gradivo za 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 13. 2. 2019 ob 18. uri
Gradivo za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 12. 3. 2019 ob 18. uri
Gradivo za 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 19. 3. 2019 ob 18. uri
Gradivo za 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 26. 3. 2019 ob 18. uri
Gradivo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 14. 5. 2019 ob 18. uri
Gradivo za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 18. 6. 2019 ob 18. uri
Gradivo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 24. 9. 2019 ob 18. uri
Gradivo za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 29. 10. 2019 ob 18. uri
Gradivo za 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 17. 12. 2019 ob 18. uri
Gradivo za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 21. 1. 2020 od 18. uri
Gradivo za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 4. 2. 2020 ob 18. uri
Gradivo za 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 11. 2. 2020 ob 18. uri
Gradivo za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 27. 2. 2020 ob 18. uri
Gradivo za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 12. 3. 2020 ob 18. uri


Gradivo za seje Občinskega sveta Občine Trnovska vas (2014 - 2018)

Gradivo za 35. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 23. 10. 2018 ob 18. uri
Gradivo za 34. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 9. 10. 2018 ob 18. uri
Gradivo za 33. redno sejo Občinksega sveta Občine Trnovska vas, dne 18. 9. 2018 ob 18. uri
Gradivo za 32. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 7. 8. 2018 od 18. uri
Gradivo za 31. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 19. 6. 2018 ob 18. uri
Gradivo za 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 15. 5. 2018 ob 18. uri
Gradivo za 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 10. 4. 2018 ob 18. uri
Gradivo za 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 23. 1. 2018 ob 18. uri
Gradivo za 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 19. 12. 2017 ob 17. uri
Gradivo za 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 5. 12. 2017 ob 18. uri
Gradivo za 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 3. 10. 2017 ob 18. uri
Gradivo za 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 5. 9. 2017 ob 18. uri
Gradivo za 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 16. 5. 2017 ob 18. uri
Gradivo za 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 18. 4. 2017 ob 18. uri
Gradivo za 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 4. 4. 2017 ob 18. uri
Gradivo za 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 14. 2. 2017 ob 18. uri
Gradivo za 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 19. 1. 2017 ob 18. uri
Gradivo za 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 27. 12. 2016 ob 18. uri
Gradivo za 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 29. 11. 2016 ob 18. uri
Gradivo za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 11. 10. 2016 ob 18. uri
Gradivo za 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 6. 9. 2016 ob 18. uri
Gradivo za 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 21. 6. 2016 ob 18. uri
Gradivo za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 26. 4. 2016 ob 18. uri
Gradivo za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 16. 2. 2016 ob 18. uri
Gradivo za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 12. 1. 2016 ob 18. uri
Gradivo za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 15. 12. 2015 ob 18. uri
Gradivo za 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 8. 12. 2015 ob 18. uri
Gradivo za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 6. 10. 2015 ob 18. uri
Gradivo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 1. 9. 2015 ob 18. uri
Gradivo za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 26. 5. 2015 ob 18. uri
Gradivo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 24. 3. 2015 ob 18. uri
Gradivo za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 20. 1. 2015 ob 18. uri
Gradivo za 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 16. 12. 2014 ob 18. uri
Gradivo za 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 27. 11. 2014 ob 18. uri
Gradivo za 1. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 28. 10. 2014 ob 18. uri

 

Gradivo za seje Občinskega sveta Občine Trnovska vas (2010 - 2014)

Gradivo za 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 26. 8. 2014 ob 18. uri
Gradivo za 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 3. 6. 2014 ob 17. uri
Gradivo za 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 25. 3. 2014 ob 18. uri
Gradivo za 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 28. 1. 2014 ob 18. uri
Gradivo za 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 7. 1. 2014 ob 18. uri
Gradivo za 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 17. 12. 2013 ob 18. uri
Gradivo za 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 8. 10. 2013 ob 18. uri
Gradivo za 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 10. 9. 2013 ob 18. uri
Gradivo za 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 7. 5. 2013 ob 18. uri
Gradivo za 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 23. 3. 2013 ob 18. uri
Gradivo za 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 18. 1. 2013 ob 18. uri
Gradivo za 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 2. 1. 2013 ob 18. uri
Gradivo za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 12. 12. 2012 ob 18. uri
Gradivo za 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 2. 10. 2012 ob 18. uri
Gradivo za 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 26. 6. 2012 ob 18. uri
Gradivo za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 3. 4. 2012 ob 18. uri
Gradivo za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 20. 12. 2011 ob 18. uri
Gradivo za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 30. 11. 2011 ob 18. uri
Gradivo za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 15. 11. 2011 ob 18. uri
Gradivo za 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 30. 8. 2011 ob 18. uri
Gradivo za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 30. 6. 2011 ob 18. uri
Gradivo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 17. 5. 2011 ob 18. uri
Gradivo za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 17. 3. 2011 ob 18. uri
Gradivo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 24. 2. 2011 ob 18. uri
Gradivo za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 7. 2. 2011 ob 18. uri
Gradivo za 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 21. 12. 2010 ob 18. uri
Gradivo za 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 7. 12. 2010 ob 18. uri
Gradivo za 1. redno sejo Občinskega sveta Občine Trnovska vas, dne 2. 11. 2010 ob 18. uri

 

Iz sej Občinskega sveta občine Trnovska vas v mandatu 2014 - 2018

35. redna seja Občinskega sveta, 23. 10. 2018
34. redna seja Občinskega sveta, 9. 10. 2018
33. redna seja Občinskega sveta, 18. 9. 2018
32. redna seja Občinskega sveta, 7. 8. 2018
31. redna seja Občinsekga sveta, 19. 6. 2018
30. redna seja Občinskega sveta, 15. 5. 2018
29. redna seja Občinskega sveta, 10. 4. 2018
28. redna seja Občinskega sveta, 23. 1. 2018
27. redna seja Občinskega sveta, 19. 12. 2017
26. redna seja Občinsega sveta, 5. 12. 2017
25. redna seja Občinsega sveta, 3. 10. 2017
24. redna seja Občinsega sveta, 5. 9. 2017
23. redna seja Občinskega sveta, 16. 5. 2017
22. redna seja Občinskega sveta, 18. 4. 2017
21. redna seja Občinskega sveta, 4. 4. 2017
20. redna seja Občinskega sveta, 14. 2. 2017
19. redna seja Občinskega sveta, 19. 1. 2017
18. redna seja Občinskega sveta, 3. 1. 2017
17. redna seja Občinskega sveta, 29. 11 .2016
16. redna seja Občinskega sveta, 11. 10. 2016
15. redna seja Občinskega sveta, 6. 9. 2016
14. redna seja Občinskega sveta, 21. 6. 2016
13. redna seja Občinskega sveta, 26. 4. 2016
12. redna seja Občinskega sveta, 16. 2. 2016
11. redna seja Občinskega sveta, 12. 1. 2016
10. redna seja Občinskega sveta, 15. 12. 2015
9. redna seja Občinskega sveta, 8. 12. 2015
8. redna seja Občinksega sveta, 6. 10. 2015
7. redna seja Občinskega sveta, 1. 9. 2015
6. redna seja Občinskega sveta, 26. 5. 2015
5. redna seja Občinskega sveta, 24. 3. 2015
4. redna seja Občinskega sveta, 20. 1. 2015
3. redna seja Občinskega sveta, 16. 12. 2014
2. redna seja Občinskega sveta, 27. 11. 2014
1. redna seja Občinskega sveta, 28. 10. 2014

 

Iz sej Občinskega sveta občine Trnovska vas v mandatu 2010 - 2014

28. redna seja Občinskega sveta, 26. 8. 2014
27. redna seja Občinskega sveta, 3. 6. 2014
6. izredna seja Občinskega sveta, 15.4.2014
26. redna seja Občinskega sveta, 27.3.2014
5. izredna seja Občinskega sveta, 30.1.2014
25. redna seja Občinskega sveta, 28. 1. 2014
24. redna seja Občinskega sveta, 7. 1. 2014
23. redna seja Občinskega sveta, 17. 12. 2013
22. redna seja Občinskega sveta, 8. 10. 2013
21. redna seja Občinskega sveta, 10. 9. 2013
4. izredna seja Občinskega sveta, 23.5.2012
20. redna seja Občinskega sveta, 7. 5. 2013
19. redna seja Občinskega sveta, 26. 3. 2013
18. redna seja Občinskega sveta, 18. 1. 2013
17. redna seja Občinskega sveta, 2.1.2013
16. redna seja Občinskega sveta, 12.12.2012
15. redna seja Občinskega sveta, 2.10.2012
3. izredna seja Občinskega sveta, 7.8.2012
14. redna seja Občinskega sveta, 26.6.2012
13. redna seja Občinskega sveta, 3.4.2012
2. izredna seja Občinskeg sveta, 17.2.2012
12. redna seja Občinskega sveta, 20.12.2011
11. redna seja Občinskega sveta, 30.11.2011
10. redna seja Občinskega sveta, 15.11.2011
1. izredna seja Občinskeg sveta, 18.10.2011
9. redna seja Občinskega sveta, 30.8.2011
8. redna seja Občinskega sveta, 30.6.2011
7. redna seja Občinskega sveta, 17.5.2011
6. redna seja Občinskega sveta, 17.3.2011
5. redna seja Občinskega sveta, 24.2.2011
4. redna seja Občinskega sveta, 7.2.2011
3. redna seja Občinskega sveta, 21.12.2010
2. redna seja Občinskega sveta, 7.12.2010
1. redna seja Občinskega sveta, 2.11.2010

Zapisniki sej občinskega sveta občine Trnovska vas v mandatnem obdobju 2014 - 2018

Zapisnik 35. redne seje Občinksega sveta, 23. 10. 2018
Zapisnik 34. redne seje Občinskega sveta, 9. 10. 2018
Zapisnik 33. redne seje Občinksega sveta, 18. 9. 2018
Zapisnik 32. redne seje Občinskega sveta, 7. 8. 2018
Zapisnik 31. redne seje Občinskega sveta, 19. 6. 2018
Zapisnik 30. redne seje Občinskega sveta, 15. 5. 2018
Zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta, 10. 4. 2018
Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta, 23. 1. 2018
Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta, 19. 12. 2017
Zapisnik 26. redne seje Občinksega sveta, 5. 12. 2017
Zapinsik 25. redne seje Občinskega sveta, 3. 10. 2017
Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta, 5. 9. 2017
Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta, 16. 5. 2017
Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta, 18. 4. 2017
Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta, 4. 4. 2017
Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta, 14. 2. 2017
Zapisnik 19. redna seja Občinksega sveta, 19. 1. 2017
Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta, 3.1.2017
Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta, 29.11.2016
Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta, 11.10.2016
Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta, 6.9.2016
Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta, 21. 6. 2016
Zapisnik 13. redne seje Občinksega sveta, 26. 4. 2016
Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta, 16. 2. 2016
Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta, 12. 1. 2016
Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta, 15. 12. 2015
Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta, 8. 12. 2015
Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta, 6. 10. 2015
Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta, 1. 9. 2015
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta, 26. 5. 2015
Zapisnik 5. redne seje Občinksega sveta, 24. 3. 2015
Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta, 20. 1. 2015
Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta, 16. 12. 2014
Zapinsik 2. redne seje Občinskega sveta, 27. 11. 2014
Zapisnik 1. redne seje Občinksega sveta, 28. 10. 2014

 

Zapisniki sej občinskega sveta občine Trnovska vas v mandatnem obdobju 2010 - 2014

Zapisnik 7. izredne seje Občinskega sveta, 30. 9. 2014
Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta, 26. 8. 2014
Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta, 3. 6. 2014
Zapisnik 6. izredne seje Občinskega seta, 15.4.2014
Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta, 27.3.2014
Zapisnik 5. izredne seje Občinskega sveta, 30.1.2014
Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta, 28.1.2014
Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta, 7.1.2014
Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta, 17.12.2013
Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta, 8.10.2013
Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta, 10.9.2013
Zapisnik 4. izredna seje Občinskega sveta, 23.5.2012
Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta, 7.5.2013
Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta, 26.3.2013
Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta, 18.1.2013
Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta, 2.1.2013
Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta, 12.12.2012
Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta, 2.10.2012
Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta, 26.6.2012
Zapisnik 3. izredna seje Občinskega sveta, 7.8.2012
Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta, 3.4.2012
Zapisnik 2. izredna seje Občinskega sveta, 17.2.2012
Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta, 30.11.2011
Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta, 30.11.2011
Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta, 15.11.2011
Zapisnik 1. izredna seje Občinskega sveta, 18.10.2011
Zapisnik 1. korespodenčne seje Občinskega sveta, 30.9.2011
Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta, 30.8.2011
Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta, 30.6.2011
Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta, 17.5.2011
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta, 27.3.2011
Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta, 24.2.2011
Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta, 2.2011
Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta, 21.12.2010
Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta, 7.12.2010
Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta, 2.11.2010

Zapisniki sej občinskega sveta občine Trnovska vas v mandatnem obdobju 2006 - 2010

Zapisnik 34. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 33. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 32. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 31. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 30. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 8. izredne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 7. izredne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 16. reden seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 6. izredne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 5. izredne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 2. korespodenčne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik nadaljevanja 5. redne seje občinskega sveta Občine Trnovska vas
Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta občine Trnovska vas
Zapisnik 1. korespodenčne seje občinskega sveta občine Trnovska vas

 

Sprejeti akti

Za ogled sprejetih aktov Občine Trnovska vas kliknite na spodnjo povezavo

SPREJETI AKTI