Dodelitev enkratne denarne nagrade zlatim maturantom Občine Trnovska vas

Enkratna denarna nagrada je namenjena v spodbudo in pomoč zlatim maturantom na območju Občine Trnovska vas. 

Upravičenec do enkratne denarne nagrade je zlati maturant, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini Trnovska vas. 

Vlogi je potrebno priložiti kopijo spričevala, iz katerega izhaja, da je upravičenec zlati maturant, potrdilo o stalnem prebivališču ter kopijo TRR, na katerega želi upravičenec prejeti enkratno denarno nagrado.

Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami iz prvega odstavka tega člena pošlje po pošti ali odda na Občini Trnovska vas najkasneje do 30. septembra za tekoče leto. Po poteku roka se vloga s sklepom zavrže, kot prepozna.

VLOGA ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE NAGRADE ZLATIM MATURANTOM

PRAVILNIK