Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Trnovska vas v letu 2019. Sredstva so namenjena tako za sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine.

JAVNI RAZPIS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dodelitev enkratne denarne nagrade zlatim maturantom Občine Trnovska vas

Enkratna denarna nagrada je namenjena v spodbudo in pomoč zlatim maturantom na območju Občine Trnovska vas. 

Upravičenec do enkratne denarne nagrade je zlati maturant, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini Trnovska vas. 

Vlogi je potrebno priložiti kopijo spričevala, iz katerega izhaja, da je upravičenec zlati maturant, potrdilo o stalnem prebivališču ter kopijo TRR, na katerega želi upravičenec prejeti enkratno denarno nagrado.

Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami iz prvega odstavka tega člena pošlje po pošti ali odda na Občini Trnovska vas najkasneje do 30. septembra za tekoče leto. Po poteku roka se vloga s sklepom zavrže, kot prepozna.

VLOGA ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE NAGRADE ZLATIM MATURANTOM

PRAVILNIK

 

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2019

Občina Trnovska vas v skladu s 13. členom Odloka o priznanjih Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 6/12 in 6/16) objavlja javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2019, in sicer za podelitev naslednjih priznanj:

  1. naziv »Častni občan« Občine Trnovska vas,
  2. zlati grb Občine Trnovska vas,
  3. srebrni grb Občine Trnovska vas,
  4. bronasti grb Občine Trnovska vas in
  5. zahvala Občine Trnovska vas.

 

Več v javnem razpisu:
Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2018, Uradni vestnik Občine Trnovska vas 2. 9. 2018, št. 6/2019

Obrazec: POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJA V LETU 2019

Prvič objavljeno javno naročilo »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho (Muzej cimprana hiša)«

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN004784/2019-W01«, št.: 430-6/2019-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija
Razpisni obrazci
Popisi del
Obrazec ESPD
Tloris pritličja in ostrešja
Prerez strehe
Slike stare hiše

Drugič ponovljeno javno naročilo »Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije«

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN004783/2019-W01«, št.: 430-5/2019-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija
Razpisni obrazci
Popisi del
Obrazec ESPD
Tloris pritličja in ostrešja
Prerez strehe
Slike stare hiše