Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2017

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2017.

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št.6/2017.

Razpisna dokumetacija:
- POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJA

Javno naročilo »MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 560-971 LOČIČ

Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 560-971 LOČIČ«, št.: 430-2/2017-3 (JN006379/2017-W01).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Popisi del

 

 

Javno naročilo male vrednosti

Javno naročilo male vrednosti: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolska leta 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »ZBIRNI CENTER TRNOVSKA VAS«, št.: 411-1/2015-3

Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »ZBIRNI CENTER TRNOVSKA VAS«, št.: 411-1/2015-3.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je ponudba prispela do 4.3.2015, najkasneje do 14.00 ure.

Priloge:

- RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- POPISI DEL

- TEHNIČNO POROČILO

Javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »OBNOVA JAVNE POTI JP 560-711 ZORČIČ-HORVAT-PRIGL«

Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »OBNOVA JAVNE POTI JP 560-711 ZORČIČ-HORVAT-PRIGL«, št.: 411-1/2014-3.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Ponudniki morajo oddati ponudbo za vsa razpisana dela kot celoto.

 Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne na enoto mere in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

Izbrani ponudnik bo dela, ki so predmet javnega naročila, opravljal na območju Občine Trnovska vas.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je ponudba prispela do 15. 9. 2014, najkasneje do 12.00 ure.

Priloge:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POPISI DEL