VLOGE in OBRAZCI

Vlogo oziroma obrazec prenesete na svoj osebni računalnik, izpolnite, izpišite in pošljite na Občino Trnovska vas!

Ostalo

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Vloga za uveljavitev enkratnega prispevka za novorojenca v Občini Trnovska vas
Vloga za dodelitev enkratne denarne nagrade zlatim maturantom