JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

ODDAJA JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Predmet: »Rekonstrukcija LC 060072 Trnovska vas - Pesjak« - ponovljen postopek

Rok oddaje ponudbe: 8. 7. 2016, do 11. ure.

Odpiranje ponudb: 8. 7. 2016, ob 12. uri.

- RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- POPISI DEL

- KARAKTERISTIČNI PROFIL

- TRASA CESTE

Javno naročilo male vrednosti

Javno naročilo male vrednosti: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolska leta 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »ZBIRNI CENTER TRNOVSKA VAS«, št.: 411-1/2015-3

Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »ZBIRNI CENTER TRNOVSKA VAS«, št.: 411-1/2015-3.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je ponudba prispela do 4.3.2015, najkasneje do 14.00 ure.

Priloge:

- RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- POPISI DEL

- TEHNIČNO POROČILO

Javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »OBNOVA JAVNE POTI JP 560-711 ZORČIČ-HORVAT-PRIGL«

Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »OBNOVA JAVNE POTI JP 560-711 ZORČIČ-HORVAT-PRIGL«, št.: 411-1/2014-3.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Ponudniki morajo oddati ponudbo za vsa razpisana dela kot celoto.

 Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne na enoto mere in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

Izbrani ponudnik bo dela, ki so predmet javnega naročila, opravljal na območju Občine Trnovska vas.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je ponudba prispela do 15. 9. 2014, najkasneje do 12.00 ure.

Priloge:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POPISI DEL

Namera o oddaji prostorov v občasni najem

Občina Trnovska vas namerava oddati v občasni najem telovadnico in nepremičnino parc. št. 566/4, k.o. Trnovska vas.

Namera je v priponki.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v občasni najem - telovadnica in kulturna dvorana
Namera o oddaji stvarnega premoženja v občasni najem - nepremičniva par. št. 566/4, k.o. Trnovska vas

Več prispevkov

  1. KORIŠČENJE TELOVADNICE