JAVNI RAZPIS za leto 2019 - HUMANITARNE IN DRUGE DEJAVNSOTI

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2019

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/19

Razpisna dokumentacija

Javno naročilo "Ureditev pokopališča v Trnovski vasi"

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN003162/2019-W01«, št.: 430-3/2019-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija

Razpisni obrazci

Popis del

Obrazec ESPD

Ureditvena situacija

Pogled ograje

Tehnično poročilo

Žarni zid 5 x levo spodaj in zgoraj in 5 x desno zgoraj in spodaj (Slika je vzorec žarnega zidu)

POJASNILA NA VPRAŠANJA IZ PORTALA JAVNIH NAROČIL:

Pojasnilo za žarni zid

Žarni zid mere

Fotografija žarni zid

Temelji in ploh za ograjo

 

Ponovno Javno naročilo "Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije"

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN003114/2019-W01«, št.: 430-2/2019-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija

Razpisni obrazci

Popis del

Obrazec ESPD

Tloris pritličja in ostrešja

Prerez strehe

Slika hiše

Javno naročilo »Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije«

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN002620/2019-W01«, št.: 430-1/2019-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija

Razpisni obrazci

Popis del

Obrazec ESPD

3. JAVNI POZIV

3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP na območjih občin Kidričevo, Hajdina,  MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2019.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih [občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas] v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Bogastvo podeželja 15.11.2018.

Pogoji upravičenosti:
-         Prijavitelj Ima sedež na območju LAS, ali PE,

-         Prijavitelj / partner  ni  v kazenskem ali stečajnem postopku,
-         Prijavitelj / partner nima blokiranega računa,
-         Prijavitelj je društvo, nevladna organizacija, ki je aktivna dve ali več let.

1. JAVNI POZIV
2. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
3. VLOGA ZA PRIJAVO OPERACIJE
4. PRILOGA 1, Finančni načrt
5. POGODBA - vzorec
6. METODOLOGIJA ZA IZBOR OPERACIJ IN PRAVILNIK O POSTOPKU IZVEDBE JAVNIH POZIVOV PRI LAS BOGASTVO PODEŽELJA
7. STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO BOGASTVO PODEŽELJA OB DRAVI IN V SLOVENSKIH GORICAH »LAS BOGASTVO PODEŽELJA«