Enkratni prispevek za novorojence v Občini Trnovska vas

Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je namenjen v pomoč in v spodbudo starševstvu. Prispevek predstavlja knjižno darilo in vrednostni bon, katerega višino za vsako koledarsko leto na podlagi sklepa določi župan. Višina prispevka v letu 2018 je 100,00 evrov.

Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Trnovska vas. Če starša novorojenca živita ločeno, je upravičenec do prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi.

 

Pravico do prispevka za novorojenca uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu, ki ga prejme pri Občinski upravi Občine Trnovska vas ali na spletni strani Občine Trnovska vas. Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami pošlje po pošti ali odda na Občini Trnovska vas najkasneje v šestih mesecih od dneva otrokovega rojstva. Po poteku tega roka se vloga s sklepom zavrže, kot prepozna.

Vlogi je treba priložiti:

-        izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka,

-        potrdilo o stalnem prebivališču starša oziroma zakonitega zastopnika, ki uveljavlja pravico do prispevka,

-        davčno številko upravičenca.

Na podlagi pooblastila upravičenca lahko občinska uprava pridobi določene podatke pri ustreznih državnih organih.

 

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratni prispevek na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 6/09), je prejeto dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva dodelitve dalje.