Avtomatski eksterni defibrilator

Občina Trnovska vas je v letu 2017 pristopila k nabavi dveh avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki sta nameščena na zgradbi Zdravstvenega doma v Trnovski vasi in na Gasilskem domu v Bišu.

Pravilno ukrepanje in pravilna uporaba defibrilatorja pomeni veliko prednost, da se bomo le na tak način lahko v ključnih trenutkih potrebe po prvi pomoči ustrezno odzvali.

 

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z AED (ko imamo AED že pri sebi):

1. Kličemo oz. druga oseba kliče reševalce na 112

2. Sprostimo dihalne poti in vključimo defibrilator ter sledimo glasovnim navodilom.

3. Namestimo elektrodi na gola prsa eno pod desno ključnico, drugo pa na leva rebra pod levo prsno bradavico.

4. Medtem, ko defibrilator analizira srčni ritem se umaknemo in ne dotikamo obolelega.

5. V kolikor nam defibrilator ponudi ‘šok’ poskrbimo, da se nihče ne dotika obolelega in pritisnemo gumb za defibrilacijo.

6. Nato nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja (30 stiskov srca na sredini prsnega koša in 2 vpiha). Seveda sledimo glasovnim navodilom defibrilatorja.

7. Defibrilator seveda ne bo vedno ponudil šoka saj ni nujno, da je ritem, ki ga ima oboleli potreben defibrilacije. V tem primeru nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja.

8. Nadaljujemo z oživljanjem dokler ne prispejo reševalci.

26 1 2018 10 51 14

Občina Trnovska vas

Glasilo Trnovski zvon, december 2017

Glasilo Trnovski zvon, december 2017

Nova kmetijska tehnica v Trnovski vasi

Tehnica 2017

Zdravje v Občini Trnovska vas

Zdravlje v Občini Trnovska vas

Enkratni prispevek za novorojence v Občini Trnovska vas

Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je namenjen v pomoč in v spodbudo starševstvu. Prispevek predstavlja knjižno darilo in vrednostni bon, katerega višino za vsako koledarsko leto na podlagi sklepa določi župan. Višina prispevka v letu 2018 je 100,00 evrov.

Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Trnovska vas. Če starša novorojenca živita ločeno, je upravičenec do prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi.

 

Pravico do prispevka za novorojenca uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu, ki ga prejme pri Občinski upravi Občine Trnovska vas ali na spletni strani Občine Trnovska vas. Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami pošlje po pošti ali odda na Občini Trnovska vas najkasneje v šestih mesecih od dneva otrokovega rojstva. Po poteku tega roka se vloga s sklepom zavrže, kot prepozna.

Vlogi je treba priložiti:

-        izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka,

-        potrdilo o stalnem prebivališču starša oziroma zakonitega zastopnika, ki uveljavlja pravico do prispevka,

-        davčno številko upravičenca.

Na podlagi pooblastila upravičenca lahko občinska uprava pridobi določene podatke pri ustreznih državnih organih.

 

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratni prispevek na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 6/09), je prejeto dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva dodelitve dalje.