Zdravje v Občini Trnovska vas

Zdravlje v Občini Trnovska vas

Enkratni prispevek za novorojence v Občini Trnovska vas

Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je namenjen v pomoč in v spodbudo starševstvu. Prispevek predstavlja knjižno darilo in vrednostni bon, katerega višino za vsako koledarsko leto na podlagi sklepa določi župan. Višina prispevka v letu 2018 je 100,00 evrov.

Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Trnovska vas. Če starša novorojenca živita ločeno, je upravičenec do prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi.

 

Pravico do prispevka za novorojenca uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu, ki ga prejme pri Občinski upravi Občine Trnovska vas ali na spletni strani Občine Trnovska vas. Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami pošlje po pošti ali odda na Občini Trnovska vas najkasneje v šestih mesecih od dneva otrokovega rojstva. Po poteku tega roka se vloga s sklepom zavrže, kot prepozna.

Vlogi je treba priložiti:

-        izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka,

-        potrdilo o stalnem prebivališču starša oziroma zakonitega zastopnika, ki uveljavlja pravico do prispevka,

-        davčno številko upravičenca.

Na podlagi pooblastila upravičenca lahko občinska uprava pridobi določene podatke pri ustreznih državnih organih.

 

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratni prispevek na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 6/09), je prejeto dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva dodelitve dalje.

Uradni vestnik Občine Trnovska vas bo izhajal le v elektronski obliki

Občinski svet Občine Trnovska vas je na svoji 19. redni seji, dne 19. 1. 2017 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajateljstvu javnega gasila »Trnovski zvon«.

Sprememba odloka glasi v tistem delu, ki se nanaša na Uradni vestnik Občine Trnovska vas.

Uradni vestnik Občine Trnovska vas bo izhajal le v elektronski obliki in bo objavljen na spletni strani Občine Trnovska vas, na voljo pa bo tudi v sprejemni pisarni na Občini Trnovska vas. Seznam izdanih uradnih vestnikov z navedbo objavljenih aktov se bo objavil v mediju »Trnovski zvon«.

Sprememba odloka se je pripravila zaradi smotrnosti in ekonomičnosti izdajanja.

 

Postavitev jelke v centru občine

Postavitev jelke 2016

Otvoritev obnovljene ceste Trnovska vas - Trnovski Vrh

Otvoritev ceste Biš. vrh