Tekomovanje v kuhanju kisle juhe 2016

Kisla Juha 2016

Proslava ob 18. občinskem prazniku Občine Trnovska vas

OP 2016

Sprejem učencev pri županu

Odločnjaki 2016

Novi vodja policijskega okoliša - Robert Rojko

POLICAJ 2016 1

Pravilno oranje ob javnih cestah

V jesenskih in pomladanskih mesecih se ponovno pričnejo večja poljedelska opravila.

Z namenom ozaveščanja občanov in z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in pravilen pristop k temu opravilu.

Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15) v 4. točki drugega odstavka 5. člena določa: »Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.« Kršitev zgornjega člena pomeni prekršek, ki je sankcioniran v 7. odstavku 5. člena ZCes-1 (posameznik se kaznuje z globo 1000 €) in 8. odstavku 5. člena ZCes-1 (pravna oseba se kaznuje z globo 4000 € in odgovorna oseba z globo 1000€).

Pomen posameznih izrazov je določen v 2. členu ZCes-1 in je naslednji:

Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje.

Cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče z nasipi in vkopi.

Cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča.

Bankina je utrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in opreme.

Vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več smernih vozišč, namenjeno prometu vozil pod pogoji, določenimi s predpisi o pravilih cestnega prometa, pa tudi pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače (glej skico 1).

Za lažje razumevanje, kaj v praksi pomenijo pravilni odmiki pri oranju od cestnega sveta, vam predstavljamo skici (skici 2 in 3).

Zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov prihaja pri oranju kmetijskih površin do poškodb spodnjega nosilnega ustroja ceste. Posledica oranja preblizu bankine ali celo v cestišče je razpokanost asfalta, posedki robu prometnega pasu, spreminja trdnost bankin in s tem tudi stabilnost samih cest, kar precej skrajšuje življenjsko dobo cest. Škoda, ki nastane je velika, občina pa je prisiljena namenjati sredstva za popravilo obstoječih cest, namesto, da bi denar namenjali za nove ceste in celovite prenove.

Poleg tega pa prihaja tudi do onesnaženja cestišča z nanosom blata in zemlje. Orač oziroma voznik delovnega stroja je dolžan, preden se vključi na javno cesto, pnevmatike očistiti blata, zemlje in drugih snovi ter tako očiščen zapeljati na javno cesto. Zakon o cestah namreč v prvi alineji 5. točke drugega odstavka 5. člena določa, da je na cestišče javne ceste prepovedano nanašati blato ali jo kako drugače onesnaževati. Za omenjeni prekršek je predpisana tudi globa (posameznika se kaznuje z globo 1000€, pravno osebo se kaznuje z globo 4000 € in odgovorno osebo z globo 1000 €).

V primeru, da kmetijskih del nikakor ni mogoče izvesti tako, da ne bi ovirali in ogrožali prometa, poškodovali cesto ali povečali stroškov njenega vzdrževanja, Zakon o cestah v 27. členu dopušča tudi možnost, da izvajalec del pred pričetkom izvajanja del upravljavca cest (občino) zaprosi za soglasje teh del. S tem soglasjem se določijo pogoji, pod katerimi se ta dela lahko opravijo, po potrebi se določi začasna označitev ovire na ali ob cesti z začasno prometno signalizacijo ter dolžno ravnanje izvajalca del po tem, ko je z deli zaključil.


PRIKAZ

 

Občani bi se morali zavedati, da so v primeru kršitev odgovorni za svoje ravnanje, še posebej če je zaradi tovrstnih posegov ogrožena varnost v cestnem prometu.

Članek je delno povzet po http://www.ribnica.si/wp-content/uploads/2015/03/oranje-ob-obcinski-cesti-1.pdf.     

                                                                                    Medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave

                                                                                  občin v Spodnjem Podravju