UKREP 4.3. PODPORA ZA NALOŽBE V INFRASTRUKTURO, POVEZANO Z RAZVOJEM, POSODABLJANJEM ALI PRILAGODITVIJO KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA, OPERACIJA: IZVEDBA AGROMELIORACIJ NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU

342
V teku