Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. (350) Ločič