Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predpisi, na katere predpis vpliva