Sklep o Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev ob­veznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s ko­munalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komu­nalnih odpadkov) na območju Občine Trnovska sva za leto 2015, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih služb Čisto mesto Ptuj d.d..

Predpisi, na katere predpis vpliva