Sklep o ugotovitvi prenehanja imenovanja za namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva