Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva