Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva